วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

สวนแบบไหน ที่เหมาะสำหรับคุณ

ท่านอยากให้สวนของท่านมีอะไรบ้าง" แนวในการวิเคราะห์ง่ายๆก็คือ
คุณอยากให้สวนของคุณมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งต้องนึกถึง
ความน่าจะเป็นในเรื่องขนาดอาณาเขตของคุณด้วย

- อยากได้เก้าอี้ ชิงช้า ชุดโต๊ะม้านั่งนั่งผ่อนคลาย

- อยากได้ให้มีซุ้มไม้เลื้อย ต้องการให้มีอ่างน้ำ
บ่อบัว น้ำพุ ให้มีเสียงน้ำสำหรับสร้างบรรยากาศ

- อยากได้ให้มีตุ๊กตาหินประดับสวน

- ต้องการพื้นกรวด มีหินประดับประดาเป็นสำคัญ

- ต้องการพื้นแข็ง เพื่อให้สามารถใช้คุณค่าได้เต็มที่
แต่ต้องการบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยเช่นกัน

- ต้องการสวนที่ปลูกในกระบะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- ต้องการสวนที่เต็มไปด้วยพฤกษชาติหลากหลาย
เพื่อความเป็นธรรมชาติเป็นต้น

ความต้องประสงค์เหล่านี้จะเป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คุณอาจจะ
ออกแบบออกมาได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ความต้องการ
อาจมีมากกว่าหนึ่งข้อ โดยอาจไตร่ตรองออกมาเป็นข้อๆให้มากที่สุด
และลำดับความต้องการจากมากไปน้อย จากนั้นเรื่องข้อกำหนด
ของสถานที่จัดสวน  จะเป็นตัวสรรหาความต้องการต่างๆ
ว่าคล้องจองหรือมีความน่าจะเป็นมากน้อยเพียงใด