วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

หลักการออกแบบสวน

   ได้แก่ ความกลมกลืนกัน  รูปแบบของสวย    เวลา (  สัดส่วน ( การแบ่งพื้นที่จัดสวน (  เส้น (  รูปร่าง (ผิวสัมผัส (  สี ( หลักจิตวิทยาในการออกแบบ (

   นอกเหนือจากนี้ ก็จะมีอย่างเดียวที่สำคํญเปรยบเสมือน หัวใจ คือ ความคิดทางด้านศิลป์  เพราะทั้งนี้ทั้งนั้น จะขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเองว่าจะออกมาในรูปแบบไหน  และจะทำให้เกิดความ สมดุลกัน และไม่จำเป็น ว่าคุณต้้องมีความรู้เรื่องศิลปะ มากแค่ไหน แต่การออกแบบสวนจะมาจาก ตัวตนของคุณเอง เพราะถ้าคุณทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดแล้ว  ผลงานที่ได้จะออกมาดีตามที่คาดไว้